close

Rapporter, remissvar och yttranden

Yttrande 2022-02-14

Läs yttrandet här

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har beretts möjlighet att yttra sig över
Återstartsutredningens betänkande Från kristill kraft — återstart för kulturen
(SOU 2021:77).

Rapporter, remissvar och yttranden keyboard_arrow_down Yttrande 2021-04-28