16 februari, 2022

Yttrande 2021-04-28

Läs yttrandet här Yttrande over betänkande Funktionalitet och enhetlighet — hyresmodell for fem kulturinstitutioners huvudbyggnader.

15 februari, 2022

Yttrande 2022-02-14

Läs yttrandet här Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har beretts möjlighet att yttra sig överÅterstartsutredningens betänkande Från kristill kraft — återstart för kulturen(SOU 2021:77).