16 februari, 2022

Yttrande 2019-05-10

Läs yttrandet här Yttrande högkvarterets traditionsremiss.

16 februari, 2022

Yttrande 2021-04-28

Läs yttrandet här Yttrande over betänkande Funktionalitet och enhetlighet — hyresmodell for fem kulturinstitutioners huvudbyggnader.

15 februari, 2022

Yttrande 2022-02-14

Läs yttrandet här Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har beretts möjlighet att yttra sig överÅterstartsutredningens betänkande Från kristill kraft — återstart för kulturen(SOU 2021:77).

3 november, 2021

Yttrande 2016-03-08

Läs yttrande 2016-03-08 Yttrande avseende Riksantikvarieämbetets rapport ”Översyn av regelverket om kulturföremål”

2 november, 2021

Yttrande 2016-03-16

Läs yttrande från 2016-03-16Yttrande över betänkandet ”Ny Museipolitik”.