Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är en statlig myndighet. Det innebär att om du skickar ett meddelande till oss så blir det en allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Vi behandlar personuppgifter i våra egna IT-system eller anlitar oss av andra leverantörer – personuppgiftsbiträden. I de fall vi använder oss av ett personuppgiftsbiträde upprättar vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal för att försäkra oss om att uppgifterna behandlas enligt gällande regler.

SFHM är ansvarig för behandlingen av personuppgifter och nås på:

E-postadress: info@sfhm.se
Telefon: 08–519 563 10
Besöksadress: Riddargatan 13, Stockholm
Postadress: SFHM, Box 14095, 104 41 Stockholm
Dataskyddsombud: Fredrik Jones

Personuppgifter vi behandlar

SFHM samlar in och behandlar personuppgifter för flera olika ändamål: 

Hantera visningar och programaktiviteter

För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att driva pedagogisk verksamhet och förmedla kunskap inom vårt verksamhetsområde behandlar vi uppgift om namn, kontaktinformation och, i förekommande fall, organisationsnummer (personnummer om faktura är ställd till privatperson) i samband med bokningar och betalningar av visningar samt programaktiviteter. Uppgifterna lagras till dess att informationen inte längre är aktuell eller behövs. I de fall betalning sker mot faktura lagras uppgifter som finns med på fakturor i minst 10 år.

Hantera bokning av lokaler

För att vi ska kunna fullgöra avtal om uthyrning av lokal behandlar vi uppgift om namn, kontaktinformation, organisations-/personnummer och faktureringsadress för den som bokar. Uppgifterna lagras tills dess att tjänsten är slutförd med undantag för uppgifter som förekommer på fakturor vilka lagras i minst 10 år.

Hantera förfrågningar

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och besvara frågor kring vår verksamhet behandlar vi uppgift om namn och kontaktuppgifter för den som frågar. Uppgifterna lagras till dess att ärendet avslutas. Om förfrågningen är av sådan art att den registrerats i myndighetens diarium lagras uppgifterna i enlighet med arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Informera om vår verksamhet

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag att informera om myndighetens verksamhet behandlar vi uppgift om namn, yrkestitel, bild och i förekommande fall kontaktuppgifter för anställda och inbjudna föreläsare och andra externa parter. I samband med att vi informerar om olika typer av event behandlar vi även, i viss utsträckning, bilder på publik. Informationen publiceras på myndighetens webbplatser och i sociala medier. Uppgifterna lagras till dess att informationen inte längre är aktuell eller behövs om inte annat följer av arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Informera genom utskick

För att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrev och pressmeddelanden behandlar vi uppgift om mottagarens namn och e-postadress. Behandlingen förutsätter samtycke från mottagaren och samtycke kan när som helst återkallas. Uppgifterna lagras till dess att mottagaren inte längre önskar ta emot utskicken eller informationen inte längre är aktuell eller behövs.

Rekrytera personal

För att vi ska kunna tillsätta lediga tjänster och fullgöra vårt uppdrag behandlar vi uppgift om sökandens namn, kontaktuppgifter och personnummer och i förekommande fall bild. Uppgifterna lagras i minst två år efter det att beslut om anställning vunnit laga kraft.

Hantera ansökningar om statsbidrag

För att vi ska kunna hantera ansökningar om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter behandlar vi uppgift om den sökandes namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer. Uppgifterna lagras i enlighet med arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Tillgängliggöra våra samlingar

För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att förteckna, vetenskapligt bearbeta och tillgängliggöra våra samlingar behandlar vi uppgift om föremåls ägarhistorik (namn på tidigare ägare) och, i viss utsträckning, personbilder i myndighetens fotosamlingar. Bilder och information om föremål tillgängliggörs på Digitalt museum. Uppgifterna bevaras som en del av det nationella kulturarvet.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du vissa lagstadgade rättigheter i relation till behandlingen av dina personuppgifter:

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag och få en kopia på eventuella personuppgifter som finns registrerade hos oss, tillsammans med information om hur de hanteras.

Rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Rätta till radering av uppgifter gäller inte om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att SFHM ska kunna utföra sitt uppdrag eller uppfylla en rättslig förpliktelse. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta har du även rätt att begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Klagomål

Du har också rätt att klaga till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller dataskyddsförordningens krav.