Tillgänglighetsredogörelse för Statens försvarshistoriska museers webbplatser

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) står bakom webbplatserna armemuseum.se, flygvapenmuseum.se och sfhm.se.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. I den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgängliga är webbplatserna?

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet men är medvetna om att alla delar inte är helt tillgängliga. SFHM har därför den 27 oktober 2023 gjort bedömningen att webbplatserna är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Nedan följer förteckning över kända brister i tillgängligheten på samtliga webbplatser:
• Vissa PDF-dokument uppfyller inte tillgänglighetskraven tex genom avsaknad av taggade rubriker, innehållsförteckningar, bilder och diagram saknar bildtexter etc.
• Vissa bilder saknar beskrivande text.
• Det finns brister i sökfunktionen eftersom antalet sökträffar inte tydligt annonseras för användare med nedsatt synförmåga när man genomför en sökning.
• Rubrikstrukturen är på enstaka platser felaktig. Det förekommer på vissa ställen överhoppade rubriknivåer.
• Utfällande områden är kodade som kryssrutor, vilket gör att funktionen inte är tydlig för användare med nedsatt synförmåga.

Vår ambition är att samtliga kända brister i tillgängligheten ska vara åtgärdade senast den 31 december 2024.


Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Om du upptäcker brister i tillgängligheten som inte beskrivs ovan får du gärna meddela oss så att vi får veta att problemen finns:
E-post: info@sfhm.se
Telefon: 08–519 563 10

Eller använd formuläret nedan.


  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du göra en anmälan om bristande tillgänglighet.
  Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats)


  Hur vi har testat webbplatserna

  SFHM har gjort en självskattning av myndigheternas webbplatser under hösten 2023. Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet verkar SFHM internt för att upprätthålla god tillgänglighet på publicerat material. Det görs genom att utbilda redaktörer, granska webbinnehåll samt upprätta åtgärdsplaner och löpande genomföra dem.
  Redogörelsen uppdaterades senast 2023-10-27