Om SFHM

Om SFHM

Statens försvarshistoriska museers – SFHM:s – uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om dess roll i samhällsutvecklingen. Det innebär att SFHM ska se till att alla som vill, ska kunna lära sig mer om Sveriges försvar. Både i äldre tider och idag. SFHM ska också berätta om hur krig påverkar, och har påverkat, människor och samhället.

Ledning

SFHM är en myndighet och huvudkontoret ligger i Stockholm vid Armémuseum. Verksamheten leds av överintendent Helene Rånlund. Om du vill se hur organisationen är uppbyggd, så kan du titta på organisationskartan.

Eftersom att SFHM är en statlig myndighet, så styr regeringen vad SFHM gör. Det gör regeringen med hjälp av förordningar och regleringsbrev. 

Finansiering

SFHM omsätter omkring 160 miljoner kronor per år. Ungefär 85 % av intäkterna kommer från statliga anslag och cirka 10% intäkter från museiverksamhet som entréintäkter och visningsintäkter. Försäljning i verksamheten ger också en viss del – som till exempel biljetter till visningar och intäkter från museibutikerna. En mindre del av intäkterna kommer från donationer från privatpersoner, sponsring och bidrag som SFHM söker för särskilda projekt. Läs mer om SFHM:s ekonomi i årsredovisningarna.

Digitalisering av kulturarvet

Alla myndigheter som arbetar med kulturarv har haft i uppdrag av regeringen att skapa en plan för sitt digitaliseringsarbete.

arrow_forward Läs mer

Internationellt arbete

Forskning, arbetsplatsutbyten och samarbetsprojekt med författare, forskare och andra museer i hela världen.

arrow_forward Läs mer här