Vad är det vi försvarar?

Vad?
Om Sverige skulle bli anfallna är det inte bara landets gränser vi försvarar, utan också våra värderingar och vår samhällsuppbyggnad. Detta avsnitt tar upp fyra saker som är viktiga för att vårat samhälle ska fungera.
Varför?
För att kunna försvara något måste vi veta vad vi försvarar och hur vårt samhälle är uppbyggt.
Nyckelord:
Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstat, yttrandefrihet, rättigheter, skyldigheter, rättssäkerhet

Vi försvarar inte bara vårt lands gränser och vårt territorium. Vi försvarar också alla de värderingar som ligger till grund för vårt samhälle.
Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstaten och yttrandefrihet är några saker som också behöver försvaras.

Vad är demokrati?

Bild: Wikimedia Commons

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.

Vad är mänskliga rättigheter?

Bild: Wikimedia Commons

Den allmänna förklaringen består av 30 artiklar som gemensamt beskriver de grundläggande och universella fri- och rättigheterna. Artiklarna behandlar både sådant som alla har rätt till, som frihet och utbildning, och sådant som alla har rätt att vara fri från, som slaveri och tortyr.
Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna följs i Sverige, men myndigheter, kommuner och landsting har också ansvar.

Läs mer om de mänskliga rättigheterna

Vad är rättsstat?

Bild: Deval Kulshrestha/Wikimedia Commons

Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt. Det kan t.ex. vara att inte åtalas eller dömas utan tillräcklig bevisning, att inte dömas utan att det finns stöd i lag för det och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt.

Vad är yttrandefrihet?

Bild: Nordiska museet/Wikimedia Commons

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, tv och på webben.
I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Vad händer med landets ledning om det är högsta beredskap?

Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.
Vid högsta beredskap börjar ett antal lagar gälla. Dessa ska stärka Sveriges samlade försvarsförmåga. Lagarna reglerar bland annat handel, sjöfart, gränsövervakning, skolor, arbetsförmedling, betalningsväsende, vattenkraft, folkbokföring och domstolsväsendet.
I och med att de lagarna träder i kraft får staten till exempel möjlighet att ransonera varor och att använda privat egendom.
Det blir också lättare att rekrytera personal till totalförsvaret.  

TV-program från Utbildningsradion om vad det är vi försvarar

Titta på TV-programmet om demokrati och besvara frågorna.

 1. Vad innebär korruption?
 2. Vilka kriterier och krav finns det på en demokrati?
 3. Varför blev det en statskupp i Ghana?
 4. Vem är Jerry Rawlings?
 5. Vad säger de människor som intervjuas i programmet om Jerry Rawlings? Vilka olika åsikter om honom kommer fram i programmet?
 6. Vem tvingade Rawlings att demokratisera Ghana? Varför?
 7. Vilka argument för och emot demokrati har Kokui Selormey Hanson? Vad anser hon krävs för att en demokrati ska fungera?
 8. Vad anser Nana Adwoa om demokrati?

Titta på TV-programmet om mänskliga rättigheter och besvara frågorna.

 1. Vad är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna?
 2. När antogs de? Varför just då?
 3. Vad var orsaken till att de kom till?
 4. När började kriget i Syrien?
 5. Vad är Genèvekonventionen?
 6. Vad är den arabiska våren?
 7. Vad är antiterrorlagstiftningar och varför ökar kränkningar av de mänskliga rättigheterna på grund av dem, enligt Ami Hedenborg på Amnesty?

Titta på TV-programmet om rättsstaten och besvara frågorna.

 1. Hur är makten uppdelad i Sverige enligt maktfördelningsläran?
 2. Varför är makten uppdelad?
 3. Vilket styrsätt har Vietnam?
 4. Vem förhör den anklagade under rättegången i Vietnam?
 5. Vilka har rätt att ställa frågor under en rättegång i Sverige?
 6. Varför är det viktigt att ha rätt till en försvarare?
 7. Vad säger den svenska regeringsformen?
 8. På vilket sätt har Sveriges demokrati ett svagt skydd jämfört med andra länder?

Titta på TV-programmet om yttrandefrihet och besvara frågorna.

 1. Vilka fyra grundlagar har vi i Sverige?
 2. Tryckfrihetsförordningen kom till för att vem som helst får ge ut böcker eller tidningar och ingen får censurera innehållet. Men vad och vem berörs av yttrandefrihetsgrundlagen?
 3. På vilka sätt kan medborgarna i Sverige protestera utan att riskera att bestraffas?
 4. Vad handlade protesterna vid almarna i Kungsträdgården om?
 5. Vad hette mannen som på fredlig väg ville få Indien självständigt från Storbritannien?
 6. Vad gjorde Rosa Parks som blev en symbol för afroamerikaners rätt i USA? Vad hette mannen som förde kampen för afroamerikaners rätt i USA vidare?
 7. Vilka rättigheter och skyldigheter finns i yttrandefriheten?

Tillbaka till läromaterial