29 september, 2022

Är din beredskap god?

Rädd eller beredd är en vandringsutställning om individen som resurs i samhällets beredskap för kriser och krig – då och nu – för gymnasiet.

Utställningen är ett myndighetsgemensamt projekt mellan Statens försvarshistoriska museer (SFHM), Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Rädd eller beredd är inrymd i en container som kommer att ställas upp vid en gymnasieskola i samtliga län, med turnéstart under hösten. Till utställningen hör ett digitalt klassrumsmaterial som erbjuds landets alla gymnasieelever.