26 januari, 2024

Underrättelsechefens hemliga dagbok blev till masteruppsats

När Andreas Ohlsson, intendent på Armémuseum och SFHM, öppnade den tidigare hemligstämplade tjänstedagboken på Krigsarkivet tog hans forskningsprojekt en helt ny vändning.

Nu är uppsatsen om T-kontorets riskfyllda agentoperationer i Baltikum publicerad. ”Delar av underlaget var otroligt spännande att läsa för första gången”, säger Andreas.

I somras examinerades Andreas Ohlsson från det nya masterprogrammet i militärhistoria ”Krig, kultur och samhälle” vid Försvarshögskolan. I samband med det publicerades också hans uppsats ”Synen på agentoperationerna i Baltikum genom Thede Palms dagbok 1948–1957”.

Vad handlar din masteruppsats om?

”Uppsatsen tar upp tankarna och strategin som underrättelsechefen för T-kontoret, Thede Palm, hade under åren 1948-57. Bakgrunden var att baltiska flyktingar som kom hit under andra världskriget snart blev agenter för svensk underrättelsetjänst och ”frivilligt” sändes tillbaka till Baltikum. Där skulle de rapportera om något hände som tydde på sovjetiska anfallsplaner med mera mot Sverige. Det var mycket farliga uppdrag som Sovjet upptäckte och i hemlighet agerade mot genom att sända tillbaka falsk information, sätta agenterna i fängelse eller helt enkelt avrätta dem. Thede Palm var högst medveten om hur farligt det här var men fortsatte att driva verksamheten med hjälp av främst två medarbetare. Jag nystade även upp Palms nätverk av britter och amerikaner som var viktiga och pådrivande faktorer i intresset för Baltikum.”

Hur kom det sig att du valde det ämnet?

”Jag började med ett helt annat material och satt i flera veckor och kartlade hundratals andra rapporter av mer teknisk karaktär innan jag fick reda på att Thede Palms dagbok var på väg att avhemligas. Man kan säga att jag började om på nytt då. Jag begärde ut ytterligare två år av den hemliga tjänstedagboken som ingen tidigare tittat på och kunde borra djupare i materialet. Det kändes intressant att skriva om något lite mer oprövat på en akademisk nivå.”

Var det något som överraskade dig?

”Ja, att det var så våghalsiga uppdrag och att det länge fanns en ganska naiv syn inom T-kontoret om att det här skulle fungera. I själva verket kände ju Sovjet redan från början till verksamheten som britter och svenskar styrde. 1957 kom det stora avslöjandet i sovjetisk och svensk press vilket på många sätt blev förödande för T-kontoret. Jag är också förvånad över hur Thede Palm skäller på sina medarbetare i dagboksanteckningarna, både uppåt men framför allt nedåt i organisationen. Det är på många sätt en förvånansvärt öppen redogörelse för vissa delar av hans arbete.”

På vilket sätt ser du att din uppsats kan göra konkret nytta?

”Jag tror att det kan öka medvetenheten om vilka tidiga kontakter svensk underrättelsetjänst genom Palm hade med företrädare för andra Nato-länder. Det är inte minst intressant mot bakgrund av det stundande inträdet i Nato för svensk del. Han umgicks både med topparna inom brittiska MI6 och amerikanska CIA men också ett visst intresse från Frankrike visade sig. Jag ser uppsatsen som en pusselbit i något större samtidigt som det är en studie av personligheter och hur de ska kunna samarbeta under svåra och osäkra omständigheter.”

Vad har varit det roligaste med det här arbetet?

”Att gräva fram nytt material på Krigsarkivet i Täby. Det är på många sätt ett harvande att sitta med ett gigantiskt material och sortera ut det viktigaste för just mina frågeställningar. Delar av underlaget var otroligt spännande att läsa för första gången. En rolig sak är ju också att skriva om det, kanske i artikelform så att det blir mer tillgängligt för en bredare läsekrets. Jag fick bra respons från både examinator och kursare på Försvarshögskolan som läst uppsatsen.”

Andreas Ohlsson. Intervju: Erika Iwar, SFHM.

Läs mer

I Försvarshögskolans digitala portal finns hela uppsatsen att läsa:
https://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:1809431/FULLTEXT02.pdf

Fakta: T-kontoret och Thede Palm